Anti-Pest Protocol

Doelstelling

In het anti-pest protocol wordt de werkwijze en de gedragslijn beschreven, die gevolgd wordt door Silent Dragon indien er sprake is van pesten. Pesten past niet binnen de normen en waarden van
onze vereniging. Zowel de sensei als andere vrijwilligers (denk hierbij aan coaches en de
vertrouwenscontactpersoon) zijn op de hoogte van dit protocol.


Pesten

Centrum veilig Sport Nederland omschrijft pesten als volgt: “Pesten betreft alle vormen van
intimiderend gedrag met een structureel/herhalend karakter. Daarbij proberen één of meerdere
personen een ander fysiek, verbaal of psychologisch schade toe te brengen. De andere persoon kan
zich niet verdedigen tegen dit gedrag. Pestgedrag kan heel duidelijk zijn, bijvoorbeeld als iemand
specifiek wordt buitengesloten of beledigd, maar het kan ook heel subtiel zijn. Een keer je materiaal
in de prullenbak terugvinden kan grappig zijn, maar iedere week alles uit de prullenbak moeten
halen, is niet meer leuk. Een relatief nieuwe manier van pesten is het online pesten, zoals op sociale
media. Denk bijvoorbeeld aan iemand die wordt uitgesloten van WhatsApp-groepen of die
ongewenst seksueel getinte foto’s krijgt toegestuurd.”


Plagen

Plagen is vaak niet kwaad bedoeld. Een geplaagde kan zich vaak nog goed verdedigen. In deze situatie
is er niemand die eronder lijdt en kan erom gelachen worden.
Vertrouwenscontactpersoon
Silent Dragon heeft een vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Eenieder die vragen, klachten of
zorgen heeft kan naar deze persoon toestappen. De vertrouwenscontactpersoon is hiervoor het
aanspreekpunt op onze vereniging.


Stappenplan

Silent Dragon gebruikt het stappenplan van Centrum Veilig Sport Nederland. Het stappenplan is
afgebakend op de draagkracht van de vechtsportvereniging.
Silent Dragon: Anti-pest protocol 2023
Stappen bij pestsituaties

Stap 1:

 De trainer stelt vast of de gepeste geprobeerd en/of in staat is samen met de pester het op te
lossen. Een trainer kan altijd ingrijpen en beide personen hierin begeleiden. Daarnaast kan de
gepeste en de pester beiden hun verhaal doen bij de vertrouwenscontactpersoon van onze
vereniging, namelijk Yasemin. Bij de vertrouwenscontactpersoon wordt er achterhaald wat de
gepeste nodig heeft en hoe er nu verder wordt gegaan.
• Kinderen onder de acht jaar zullen minder snel hun eigen verantwoordelijkheid pakken en
krijgen hierdoor begeleiding van de sensei en/of coach.

Stap 2:

Wanneer de gepeste er niet uitkomt (en zondebok) wordt, is het belangrijk om actief
te gaan ondersteunen door de sensei en/of coach.

Stap 3:

• De sensei/coach/ vertrouwenscontactpersoon haalt de pester en de gepeste bij elkaar om
een gesprek te voeren. Samen wordt er geprobeerd het probleem op te lossen en (nieuwe)
afspraken te makenContact zoeken met de ouders van beiden personen in kwestie nadat de
kinderen daarover ingelicht zijn.
• Eventueel een gesprek voeren met de hele groep. Tijdens dit gesprek wordt aangekaart wat
de gevolgen zijn van pesten en wat de normen en waarden zijn van Silent Dragon.
• Bij herhaling van pesten worden er sancties opgelegd aan de pester. Deze sancties staan in
het document wangedrag richtlijnen

Stap 4:

• Mochten ruzies en pesterijen zich herhalen, houdt de sensei/coach een gesprek met de
pester en zijn ouders. In dit gesprek worden er duidelijke verwachtingen afgesproken voor de
aankomende periode en wordt weer aangekaart dat dit gedrag niet wordt getolereerd op de
vereniging. Met de ouders van het kind worden er afspraken gemaakt over het gewenst
gedrag en wordt er vastgelegd wat er gebeurd als het kind zich niet aan de afspraken houdt.


Hoe kun je de gepeste persoon helpen?

Silent Dragon ondersteunt of helpt de persoon in kwestie op de volgende manieren:
• Het tonen van medeleven en het probleem serieus nemen, ook al zie je de grootheid van een
probleem niet.
• Luisteren en nagaan hoe en door wie er gepest wordt.
• Nagaan welke oplossing de sporter zelf wil.
• Sterke/ positieve kanten van de gepeste benadrukken.
• In gesprek gaan met de ouders van de gepeste en/of de pester.
• Aangeven dat de gepeste altijd kan stappen naar de vertrouwenscontactpersoon.
Silent Dragon: Anti-pest protocol 2023


Begeleiding van de pester

NOC*NSF geeft aan dat volgens onderzoek pesters fysiek en verbaal sterken zijn dan de gepeste.
Pesters zoeken zondebokken om hun eigen frustraties af te reageren om zich zo beter te voelen.
Silent Dragon probeert hulp aan de pester te bieden door als volgt te handelen.
• Gesprek: de sensei/coach gaat het gesprek aan met de pester om na te gaan waar het gedrag
vandaan komt. Voorbeelden van de reden waarom iemand pestgedrag kan zijn: jaloezie, bang
voor uitsluiting, groepsdruk, zelf gepest zijn en/of verveling;
• Laten zien wat het effect is van het gedrag;
• Het laten aanbieden van excuses aan de gepeste;
• Positieve kanten van de gepeste laten zien;
• Aangeven dat de pester altijd kan stappen naar de vertrouwenscontactpersoon
• Informeren van de ouders

Bespreekbaar maken in het team

Pesten kan invloed hebben op het team/ de groep. Denk hier bijvoorbeeld aan de groepssfeer, het
zelfvertrouwen en/of de motivatie van het kind. Om de groep duidelijk te maken dat pester niet
wordt getolereerd, onderneemt Silent Dragon de volgende stappen.
• Het team/ de groep aanspreken dat Silent Dragon tegen pesten is. Tijdens dit gesprek wordt
besproken wie wij zijn en waar voor wij staan als Silent Dragon.
• Het team de verantwoordelijkheid geven om met oplossingen te komen.