Protocol Grensoverschrijdend Gedrag

Protocol Grensoverschrijdend gedrag

Silent Dragon wil een veilig en plezierig klimaat creëren. Op de vereniging is er geen plaats voor enige
vorm van grensoverschrijdend gedrag. Bij (vragen over) grensoverschrijdend gedrag neemt Silent
Dragon contact op met de volgende partijen.

Rotterdam Sportsupport

Bij advies op dit thema kan Rotterdam Sportsupport worden benaderd. De stichting is in bezit van
pedagogen die ons kan ondersteunen op dit gebied. Het algemene telefoonnummer is: 010-2429315.
Naast dat deze stichting hulpvragen aannemen, geven zij ook cursussen over grensoverschrijdend
gedrag en leiden zij vertrouwenscontactpersonen op.


Centrum Veilig Sport Nederland

CVSN is een meldpunt en kenniscentrum op het de thema’s (seksueel) grensoverschrijdend gedrag,
matchfixing en doping in de sport. CVSN is bereikbaar op 0900- 2025590 op werkdagen van 08:30-
17:00 uur. Chatten kan anoniem gedaan worden op de website.

Centrum seksueel geweld. Online en offline wordt er hulp aangeboden door CSG aan slachtoffers die een nare seksuele
gebeurtenis hebben meegemaakt. Hierbij maakt het niet uit wanneer dit de persoon is overkomen.
CSG is gratis en anoniem bereikbaar op 0800-0188. Via de website is er ook een optie om gratis en
anoniem te chatten.

Vertrouwenscontactpersoon

Sinds 2023 heeft de vereniging een vertrouwenscontactpersoon. De vertrouwenscontactpersoon is
het aanspreekpunt voor heel de vereniging voor grote en kleine vragen. Eenieder, denk hierbij aan
leden, ouders, publiek en vrijwilligers, kan zijn zorgen uiten. De vertrouwenscontactpersoon is
dagelijks aanwezig op de vereniging en is opgeleid door Rotterdam Sportsupport. Yasemin Cansoy is
bereikbaar op 06-15838068.

Aanname beleid

Silent Dragon bestaat uit een klein team van begeleiders en vrijwilligers. Bij eenieder die binnenkomt
bij de vereniging, zowel in de rol als lid als vrijwilliger/ begeleider is er een gesprek geweest, een
referentiecheck gedaan en is een VOG overhandigt. Dit houdt in dat er naar de achtergrond wordt
gekeken waar de persoon vandaan komt en wat zijn motivatie is om zich aan te willen sluiten bij
Silent Dragon. Sensei Bien Gunning overziet deze taak om een veilige sfeer te houden en creëren. De
vereniging vindt het uiterst belangrijk om te weten wie de persoon is achter de sporter of
vrijwilliger/coach.

VOG aanvraag

Vrijwilligers verplichten een VOG te tonen, is één van de maatregelen die het bestuur van Silent
Dragon neemt om de kans op grensoverschrijdend gedrag binnen de club te verkleinen. Het maakt
de kans kleiner dat personen die eerder de fout in zijn gegaan een functie bij onze vereniging kunnen
uitoefenen. Het biedt geen garanties, maar het laat wel zien dat wij de veiligheid van onze leden,
vrijwilligers en bezoekers serieus nemen.

Gedragscode

Alle vrijwilligers en coaches hebben een gedragscode ondertekent. In de gedragscode staat
beschreven wat er verwacht wordt van deze persoon. Silent Dragon is zich er bewust van de rol als
sensei/trainer en vrijwilliger. Om een veilige haven te creëren zijn er in de gedragscode afspraken
gemaakt en bevestigd. Deze staat in de bijlage op de volgende pagina.

Bijlage 1: De gedragscode
Silent Dragon staat voor een veilig en leerzaam sportklimaat. Als vrijwilliger en/of coach sta jij achter
deze visie. Zoals er regels gelden voor de leden, gelden er ook gedragsregels voor jou als vrijwilliger
en/of coach. Silent Dragon verwacht dat jij deze regels naleeft binnen en buiten de ring/vereniging.
Een vrijwilliger van Silent Dragon:
• Zorgt voor een veilige omgeving
Eenieder is verantwoordelijk voor een plezierig en veilige omgeving. Houd je aan de
veiligheidsregels op toernooien, binnen de vereniging en op straat.
• Tast niemand in zijn waarde aan
Er is geen plaats voor kleinerende, discriminerende of intimiderende opmerkingen en gedrag.
Sluit niemand buiten op basis van religie, achtergrond, levensovertuiging, gender en of ras.
• Neemt geen gunsten, diensten en of geschenken aan die in strijd gaan met de normen en
waarden van de vereniging en de sport.
Doe een melding bij het bestuur indien je iets aangeboden krijgt.
• Is bewust van de machtpositie die hij/zij heeft en de machtongelijkheid binnen de
vereniging. Hierdoor wordt zijn positie nooit misbruikt.
Gebruik je positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud
je van elke vorm van (machts) misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend
gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, aanrakingen en/of seksueel misbruik.
Geen enkele seksuele handeling, contact en/of relatie met minderjarigen is geoorloofd. Je
hebt een meldplicht over seksuele intimidatie en misbruik.
• Respecteert het privéleven van de sporter.
Dring niet verder binnen in het privéleven van sporters dan noodzakelijk. Ga met respect om
met de sporter en met de ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals kleedkamers,
douches of hotelkamers
• Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies.
Vermeld alle relevante feiten bij je aanstelling als trainer, coach of begeleider. Je kunt
bovendien een verklaring omtrent gedrag VOG overleggen.
• Is verboden seksueel getint contact te zoeken met (jeugd)leden
Vanwege de machtspositie tussen de coaches/vrijwilligers en leden, is het verboden seksueel
contact te zoeken/ maken met leden, zowel online als offline.

Huishoudelijke regels

• Silent Dragon is niet verantwoordelijk voor het verlies, schade of diefstal van
goederen.
• Aan het aanbrengen van schade in de zaal en aan de materialen zijn kosten
verbonden. Het bestuur zal deze ophalen bij de persoon in kwestie of zijn/haar
ouders.
• Het is niet toegestaan te roken in de zaal.
• De trainer is in het bezit van het certificaat ‘Basic Life Support’. Bij ongevallen wordt
hij zo snel mogelijk benaderd.

Bij sprake van seksueel grensoverschrijdend gedrag
Centrum veilig sport Nederland legt op hun website haarfijn uit hoe wij seksueel grensoverschrijdend
gedrag definiëren.

Definitie:
Seksuele intimidatie: Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: enige vorm van ongewenst verbaal,
non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele duiding, dat als doel of gevolg heeft dat de
waardigheid van de persoon wordt aangetast.

Seksueel misbruik: Bij seksueel misbruik bestaat uit seksuele aanrakingen of handelingen waarbij de
betrokkenen een ongelijkwaardige relatie hebben

Grooming: Bij ‘grooming’ gaat het over langdurige trajecten waarbij kinderen bevriend raken met een
volwassene, waarna er op een moment misbruik plaatsvindt.

Meldplicht:
Bij vermoedens van seksuele intimidatie wordt er een melding gemaakt bij Centrum Veilig Sport
Nederland. Silent Dragon is zich bewust van zijn verantwoordelijkheden op dit thema. Alle
begeleiders en bestuurders zijn bekend met de meldplicht. Bij aanranding of verkrachting wordt er
meteen doorverwezen naar de politie en Centrum seksueel geweld. Tijdens deze periode mag Silent
Dragon de vermeende dader schorsen.

Silent Dragon hanteert de volgende risico analyse
De vereniging heeft een risico analyse gemaakt en hanteert hierbij twee principes/ regels. Hiermee
probeert Silent Dragon de kans op grensoverschrijdend gedrag iets meer te voorkomen. Het 4 ogen
principe

Tijdens alle lessen zijn ouders of betrokkenen welkom in de zaal. De vereniging hanteert een vier
ogen principe. Dit houdt in dat er naast de sensei/coach andere volwassenen aanwezig zijn om mee
te kunnen kijken of mee te kunnen luisteren.

Kleedkamers:
Mannen en vrouwen hebben een aparte kleedkamer. Het is verboden om als man een vrouwen
kleedkamer te betreden en andersom ook. Hieronder gelden de volgende regels:
• Het is niet toegestaan om foto’s of filmpjes te maken in de kleedkamer;
• Mensen die niets te zoeken hebben in de kleedkamer hebben geen toegang;
• Er mag nooit een volwassene in de kleedkamer zijn met jeugdleden.

Bij sprake van discriminatie:
Silent Dragon is een afspiegeling van de wijk. Dit betekent dat de leden en de vrijwilligers divers zijn.
Discriminatie in welke vorm dan ook wordt niet getolereerd. Discriminatie definiëren wij als volgt: het
uitsluiten, ongelijk behandelen, of achterstellen van een persoon op basis van
(persoonlijke)kenmerken.
Discriminatie kan onderdeel zijn van het pesten. In het anti-pestprotocol staan stappen beschreven
over het aanpakken van pesten. Naast het protocol tracht de vereniging in drie pijlers discriminatie
tegen te gaan, namelijk:

1. Voorkomen – Bespreekbaar maken en houden
In de gedragsregels en de gedragscode staan discriminatie beschreven. Coaches staan altijd
met minimaal twee personen in de zaal, hierdoor wordt er meer aandacht besteed aan de
leden. Coaches kunnen hierdoor het discrimineren sneller oppakken. Eenieder die zich
gediscrimineerd voelt, kan stappen naar de vertrouwenscontactpersoon of de Sensei. Silent
Dragon gelooft in het communiceren van gevoelens/meningen naar elkaar en staat open voor
het gesprek met eenieder die zich ongelijk behandeld voelt/is.

2. Signaleren
Silent Dragon probeert direct na het signaleren van discriminatie het gesprek aan te gaan met
de desbetreffende partijen. Op www.discriminatie.nl en door het downloaden van de
discriminatiemelder kunnen meldingen worden gedaan. Door het maken van de melding
wordt er in kaart gebracht hoe de vereniging het probleem kan oplossen als Silent Dragon er
zelf niet uit kan komen.

3. Sanctioneren
Vermeende ‘daders’ kunnen op verschillende manieren aangepakt worden. Er wordt altijd
naar de context gekeken. Silent Dragon straft op de volgende manieren.
• Corvee
• Schorsing
• Uitsluiting (royering)